Aanvullende informatie

Aanvullende informatie
Taken UMC Utrecht

Taken Universitair Medisch Centrum
Het UMC Utrecht is een Universitair Medisch Centrum. Dit betekent dat de medewerkers verschillende taken hebben:

 • In de eerste plaats is dit de zorg voor patiënten.
 • Daarnaast heeft het ziekenhuis een taak in  het onderwijs en in het opleiden van zorgverleners. Dit geldt niet  alleen voor artsen, maar ook voor verpleegkundigen en andere  (para)medische beroepsgroepen in ons ziekenhuis.
 • Verder doet het UMC Utrecht wetenschappelijk onderzoek.


De Medische Faculteit Utrecht is een onderdeel van het UMC Utrecht
Een groot voordeel hiervan is dat wij altijd  beschikken over de meest recente kennis en inzichten. Hierdoor kunnen  wij u geavanceerde zorg en behandeling geven.

Niet alleen artsen, maar ook verpleegkundigen  en andere (para)medische beroepsgroepen worden in ons ziekenhuis  opgeleid. Dit alles geeft een extra dimensie aan ons werk en aan onze  zorg. In een enkel geval kan uw hulp worden gevraagd voor onderwijs  activiteiten zoals patiëntbesprekingen, colleges, examens of medisch onderwijs aan bed.

U kunt hier vrijwillig aan meewerken.

Wetenschappelijk onderzoek
Het kan gebeuren dat u wordt gevraagd om mee  te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit hier aan deel  te nemen, heeft u het recht op mondelinge en schriftelijke informatie  over het onderzoek.

Bij deelname vragen wij u een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Uw gegevens die worden gebruikt voor het  onderzoek worden vertrouwelijk behandeld. Daarnaast worden uw gegevens  zodanig bewerkt dat ze niet meer te herleiden zijn. Wij stellen uw  medewerking op prijs, maar benadrukken dat u niet verplicht bent om mee  te doen. Als u besluit om niet aan een wetenschappelijk onderzoek deel  te nemen, respecteren wij uw keuze. Het heeft geen gevolgen voor uw  verdere behandeling. Zie hierover ook de informatie over  lichaamsmateriaal.

Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ)
Alle zorginstellingen in Nederland zijn  wettelijk verplicht een cliëntenraad te hebben. De academische  ziekenhuizen hebben gezamenlijk een cliëntenraad, de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ).

De CRAZ bestaat uit bijna vijftig leden van verschillende patiëntenorganisaties.

Bij de vergaderingen is van ieder academisch  ziekenhuis een lid van de Raad van Bestuur aanwezig. Het doel van de  CRAZ is het leveren van een bijdrage aan de bevordering en bewaking van  de kwaliteit van zorg voor patiënten van academische ziekenhuizen.

De CRAZ signaleert knelpunten in de zorg en  adviseert de academische ziekenhuizen in de aanpak hiervan. De thema’s  waarover de cliënten raad adviseert, kunnen gelden voor een specifiek  academisch ziekenhuis, maar ook voor alle academische ziekenhuizen  gezamenlijk. Via de CRAZ zijn de patiëntenvertegenwoordigers op het  hoogste bestuurlijke niveau van academische ziekenhuizen betrokken bij  actuele ontwikkelingen in deze ziekenhuizen. 

De CRAZ behandelt geen directe klachten van patiënten. Hiervoor kunt u terecht bij Patiëntenservice.

Extra zorg en service voor onze patiënten Patiëntenservice - Klachtenopvang
Hoewel onze medewerkers hun best doen om  optimale zorg te verlenen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.  Onze voorkeur gaat er naar uit dat u uw klacht met de direct betrokken  perso(o)n(en) bespreekt.

Lukt dit niet, of vindt u het plezieriger om  een derde in te schakelen, dan kunt u zich wenden tot Patiëntenservice.  De medewerkers van Patiëntenservice bemiddelen namens de Raad van  Bestuur bij klachten.

Zij kunnen u ook vertellen hoe de procedure  verloopt als u uw klacht ter beoordeling wilt voorleggen aan de  Klachtencommissie van het UMC Utrecht. Meer informatie over de  klachtenafhandeling leest u in de brochure Klachtenopvang, verkrijgbaar  op de afdeling, bij de centrale informatiebalie en bij Patiëntenservice, locatie AZU.

Algemeen
Algemene opmerkingen en suggesties over ons  ziekenhuis zijn zowel bij de verpleegafdeling als bij Patiëntenservice  welkom. Ook kunt u bij Patiëntenservice terecht voor achtergrondinformatie over ziektebeelden,

patiëntenverenigingen en de rechten en  plichten van patiënten. U vindt Patiëntenservice in de centrale hal van  locatie AZU, vlakbij de hoofdingang.

Patiëntenservice is geopend maandag tot en met  vrijdag van10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Telefoonnummer  088 75 588 50.

Geestelijke verzorging

Een opname in het ziekenhuis roept vaak vragen  en emoties op. Een vertrouwelijk gesprek kan daarbij een steun zijn. U  kunt daarvoor een beroep doen op de geestelijk verzorgers. Levens- en  geloofsvragen, zingeving, ethische keuzen en spirituele ontwikkeling  kunnen in een gesprek met een geestelijk verzorger bijzondere aandacht  krijgen.

De Dienst Geestelijke Verzorging bestaat uit  een team van katholieke, protestantse, humanistische en islamitische  geestelijk verzorgers. Iedere geestelijk verzorger is verbonden aan een  aantal afdelingen, behalve de imam die er speciaal voor moslimpatiënten  is. U kunt zelf altijd om een gesprek vragen. Vanuit het  behandelteam kan een gesprek met iemand van de Dienst Geestelijke  Verzorging worden aangeboden. Als u bezwaar heeft tegen een bezoek van  of inzage in de status door een lid van de Dienst Geestelijke Verzorging  kunt u dit bij opname melden. Meer informatie vindt u in de  serviceklapper. De Dienst Geestelijke Verzorging is gehuisvest in C1.  Het secretariaat is te bereiken via telefoonnummer 088 75 567 57.

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum is er voor iedereen die stilte zoekt of even tot rust wil komen.

U vindt het Stiltecentrum in locatie WKZ, 2e  verdieping bij afdeling Kikker. Aan de wand is een wisselende expositie  te zien en er is religieuze en humanistische lectuur voorhanden. Er ligt  ook een gebeden/gedachtenboek waarin u kunt schrijven. Verder heeft het  centrum een christelijke meditatiehoek, waar u een kaars kunt branden  en er is een islamitische gebedsruimte. In de buurt van deze ruimte zijn  wasruimtes en toiletten voor mannen en vrouwen (zie de borden).

Kerkdiensten
Op zondag is in het Stiltecentrum in het AZU  een gezamenlijke kerkdienst die begint om 10.00 uur. De diensten zijn te  beluisteren op radiokanaal 5, het RANO-kanaal.

Humanistisch radioprogramma
Op donderdag- en vrijdagmiddag van 13.45 -  13.55 uur kunnen patiënten luisteren naar het programma ‘De Vogel  Vliegt’ van de humanistische geestelijk verzorgers op radiokanaal 5, het  RANO-kanaal.

Winkeltje, verzorging e.d.

Kapsalon
Aan de Hoofdpassage in locatie AZU vindt u de  kapsalon. In de kapsalon kunt u terecht voor knippen, föhnen, watergolf,  permanent, kleuren, wassen, een gratis advies over uw kapsel of over  haarverzorging. 

Een professionele medewerker zorgt voor de  complete behandeling na goed overleg en advies. U kunt bellen naar de  kapsalon om een afspraak te maken, telefoon 088 75 581 70, maar ook  zonder afspraak bent u welkom.

U kunt terecht op maandag, dinsdag, woensdag,  donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.30 uur. Als  het voor u niet mogelijk is naar de kapsalon te komen, kunnen de  medewerkers naar de afdeling komen. Dit kan alleen op vrijdagmorgen en  uw haar kan dan alleen worden geknipt. Er zijn in de kapsalon  verschillende haaraccessoires te koop, waaronder hoofddoeken en  haarbanden.

RANO-ziekenomroep
De RANO-ziekenomroep zendt 24 uur per dag een  radioprogramma uit voor patiënten en personeel van de ziekenhuizen in en  rond Utrecht.

U kunt de RANO beluisteren via radiokanaal 5 op uw patiëntentelevisie.

Elke werkdag, met uitzondering van dinsdag,  worden er van 20.00 - 22.00 uur live programma’s verzorgd vanuit de  studio in het UMC Utrecht.

Op vrijdagavond is dit een Turkstalig  programma. U kunt tijdens deze live programma’s de studio bellen om een  verzoekplaat aan te vragen (toestel 57028). U kunt ook een schriftelijk  verzoekje deponeren in de brievenbus bij de RANO-studio, ruimtenummer G  01.220. U vindt de studio in de gang achter het Stiltecentrum.

Patiëntenbibliotheek
Speciaal voor de patiënten heeft het UMC  Utrecht een bibliotheek met een ruime keuze aan boeken. Het gesproken  boek is onderdeel van de collectie. U vindt de patiëntenbibliotheek in  locatie AZU, bij de Piazza

op niveau 1. U kunt er op alle werkdagen  terecht ’s morgens van 10.00 - 12.00 uur en ‘s middags van 13.30 -16.00  uur. U kunt ook bellen (toestel 56611) om een boek te laten bezorgen aan  de hand van de catalogus

die op elke patiëntenkamer of afdeling ligt. U  kunt ook vragen of uw bezoek of één van de gastvrouwen of gastheren op  de afdeling boeken voor u haalt of ruilt.

Aan het lenen zijn geen kosten verbonden.

Op de afdeling komen één keer per week op  dinsdagmiddag de medewerkers van de patiëntenbibliotheek. Tegenover de  patiëntenbibliotheek staat een leestafel waar u in alle rust wat  tijdschriften kunt inzien.

Huffels
U maakt ongetwijfeld kennis met de firma  Huffels. Om onze patiënten de mogelijkheid te bieden zelf in het UMC  Utrecht een boodschap te doen, zorgt deze firma voor een uitgebreid  assortiment. Maar ook als u zin hebt in een kopje koffie op één van de  binnenterrassen, kunt u bij Huffels terecht. Een deel hiervan is in locatie AZU.

Alles Kids
Zoekt u een cadeautje voor een kind, dan kunt u goed terecht bij Alles Kids, in de centrale hal van locatie WKZ.

Hier vindt u onder meer:

 • Speelgoed.
 • Tijdschriften en boeken.
 • Postzegels.
 • Toiletartikelen.
 • Snoep, ijs of frisdrank.

Openingstijden
De winkel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 18.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 11.00 - 18.00 uur.

Geldzaken
Direct bij de hoofdingang vindt u een geldwisselautomaat.

Restaurant de Toverstaf
Patiënten en bezoekers kunnen gebruik maken van het restaurant.

U vindt het restaurant op de begane grond van het ziekenhuis. U kunt hier terecht voor ontbijt, een warme maaltijd of een broodmaaltijd. Er kan alleen met pin betaald worden. Restaurant De Toverstaf is zeven dagen per week geopend.

 • Maandag t/m vrijdag van 09.00 -19.00 uur
 • Zaterdag en zondag van 08.00-19.00 uur
 • Ook op feestdagen geopend. Het zitgedeelte van het restaurant is de hele dag geopend.

Koffiecorner '30 beans' in de hal van het WKZ

 • Maandag t/m vrijdag van 07.45-16.00 uur.
 • Het zitgedeelte van het restaurant is de hele dag geopend.
Rechten en registratie

Rechten van de patiënt
Het spreekt vanzelf dat u een zorgvuldige  behandeling en zorg ontvangt, zowel medisch als verpleegkundig,  aangepast aan uw toestand. U heeft daarbij rechten die hieronder worden  toegelicht. De belangrijkste rechten staan beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Informatie over en toestemming voor de behandeling
U heeft wettelijk het recht om onder eigen  verantwoordelijkheid beslissingen te nemen over uw behandeling. U kunt  bijvoorbeeld beslissen of u een behandeling ondergaat of niet. Wij  streven ernaar u goede voorlichting te geven over uw ziekte, de  behandeling, de daarbij horende onderzoeken en de nazorg. Deze  voorlichting moet u voldoende inzicht geven, zodat u weloverwogen een  besluit kunt nemen.

Als u iets niet begrijpt of achteraf niet  begrepen heeft, vraag dan vooral om uitleg. Ook als u iets vergeten  bent, kunt u de arts of verpleegkundige vragen om de informatie nog eens  te herhalen.

Om een behandeling te kunnen beginnen, heeft  de zorgverlener uw toestemming nodig. Deze toestemming hoeft u niet schriftelijk te geven.

Bij opname in ons ziekenhuis gaan wij ervan  uit dat u instemt met de u voorgestelde behandeling zoals deze in z’n  geheel zal plaatsvinden.

Alleen in bijzondere gevallen wordt per  onderdeel (bijvoorbeeld een uitzonderlijk belastend onderzoek) opnieuw  toestemming gevraagd.

Geef het duidelijk aan als u voor een bepaalde behandeling of onderzoek géén toestemming geeft.

Recht op privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk  dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is tevens een  wettelijke plicht voor elke zorgverlener. Het dossier bevat  aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens voor de  uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier de voor uw  behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders met uw  toestemming heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of bij een medisch specialist in

een ander ziekenhuis. Omgekeerd kunnen  gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners binnen  of buiten het UMC Utrecht. Zo kunnen in geval van verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan de radioloog of de klinisch chemicus worden  verstrekt of, na ontslag uit het

ziekenhuis aan uw huisarts, tenzij u daar  uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Tevens kunnen gegevens worden  gebruikt voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen het ziekenhuis.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier  wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit  uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Recht op inzage in, afschrift en vernietiging van het medisch en verpleegkundig dossier.

U en uw wettelijke vertegenwoordiger hebben  het recht uw medisch en verpleegkundig dossier in te zien. Als u dit  wilt doen, kunt u dit overleggen met de behandelend arts of verpleegkundige. Voor het aanvragen van een afschrift van (een deel van)  het medisch dossier, kunt u een verzoek indienen bij uw behandelend arts.

Voor een verzoek om vernietiging van uw  medische gegevens bestaat een schriftelijke procedure. Meer informatie  hierover kunt u krijgen bij Patiëntenservice.

Patientveiligheid
Zorgverleners van het UMC Utrecht doen hun uiterste best om de zorg en behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen.

U kunt hier zelf aan bijdragen door het volgende te doen:

 • Neem alle medicijnen mee die u op dit moment gebruikt.
 • Vertel de behandelaars waar u allergisch voor bent (bijvoorbeeld medicijnen, jodium, rubber).
 • Aarzel niet om vragen of twijfels met de behandelaars te bespreken.
 • Geef direct aan als u merkt dat zaken anders lopen dan u gewend bent of verwacht had.
 • Merkt u dat de behandelaars iets vergeten, geef dit dan gerust aan.
 • Zorg dat u goed weet welke leefregels of instructies u dient te volgen.

Second opinion
U kunt ook een ‘second opinion’ (tweede  mening) vragen. Dit is het vragen van een mening van een andere  zorgverlener dan uw behandelaar.

U dient uw behandelaar hiervan wel op de  hoogte te stellen. U kunt een second opinion vragen als u bijvoorbeeld  een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling of als u  twijfelt over een diagnose of behandeling. Informeert u bij uw  zorgverzekeraar hoe u het beste kunt handelen voordat u een second opinion vraagt.  Als de zorgverzekeraar de kosten van een second opinion niet accepteert  komen deze namelijk voor uw eigen rekening.

Bewaartermijn
Het dossier met uw gegevens kan bestaan uit  een EHBO-formulier, een operatieformulier, een anesthesielijst, een  pathaloog anatoomformulier en een ontslagbrief. Dit zogeheten  kerndossier moet 115 jaar vanaf de geboortedatum bewaard worden (volgens  de Archiefwet van 1992). Eventuele overige informatie in het dossier  mag tien jaar na laatste behandeling vernietigd worden. Het UMC Utrecht  kiest ervoor deze gegevens ook 115 jaar te bewaren. Als u een beroep  doet op het vernietigingsrecht kan de bewaartermijn van deze overige gegevens korter zijn.

Klachtrecht
Als u een klacht heeft over uw behandeling of  opname, dan verzoeken wij u dit eerst kenbaar te maken aan uw arts of  verpleegkundige. U kunt uw klacht ook bespreken met één van de medewerkers van Patiëntenservice.

Bijzondere documenten
Misschien beschikt u over een schriftelijke  wilsverklaring (levenstestament) of een donorcodicil. Als dat het geval  is, vragen wij u dit door te geven aan uw behandelend specialist of aan  het hoofd zorgeenheid van uw afdeling. Ook uw contactpersoon moet ervan op de hoogte zijn dat er in bepaalde situaties naar uw wilsverklaring  wordt gehandeld.

Gebruik van lichaamsmateriaal
Regelmatig wordt een diagnose gesteld door  middel van bloed- of weefsel onderzoek (biopsie). Daarnaast wordt als  onderdeel van de behandeling vaak weefsel verwijderd (operatie). Meestal  blijft er daarna weefsel over dat deels wordt vernietigd. Soms komt het voor dat we een deel van dit afgenomen lichaamsmateriaal (zoals bloed  en weefsel) bewaren, om later te gebruiken bij wetenschappelijk  onderzoek naar ziekteoorzaken.

Dit gebeurt anoniem. Dit houdt in dat uw naam  op geen enkele wijze aan het gebruikte materiaal verbonden is. Voor een  academisch ziekenhuis is het van groot belang dat een archief van  normaal en ziek of veranderd weefsel voor onderzoek wordt opgebouwd.  Mocht u bezwaar

hebben tegen het gebruik van  lichaamsmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken aan de behandelend arts.  Er wordt dan in de status een aantekening gemaakt. Afgenomen materiaal wordt dan niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Het is niet waarschijnlijk dat uit dit  wetenschappelijk onderzoek nieuwe informatie komt die direct van belang  is voor de verdere behandeling van uw ziekte. Mede omdat het onderzoek anoniem gebeurt, wordt u niet over zulke nieuwe bevindingen  geïnformeerd. Wel worden de algemene resultaten van wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in vaktijdschriften en in de algemene pers.

Onderzoeken en registraties
Landelijk worden over diverse ziekten gegevens verzameld (registraties).

Het UMC Utrecht werkt hier aan mee. Het doel  van deze registraties is bredere kennis over specifieke ziekten te  verkrijgen. Onderzoeksgegevens over ervaringen van patiënten met hun behandeling en over resultaten van verschillende behandelingen, worden  anoniem

verwerkt. Dat wil zeggen dat deze gegevens  later niet gekoppeld kunnen worden aan de naam van een patiënt. De  gegevens worden verzameld om de behandeling van onze patiënten te  blijven verbeteren.

Obductie
Na het overlijden van een patiënt kan het van  belang zijn te weten of de diagnose juist is geweest, wat het effect van  de behandeling was en of er nog onverwachte complicaties zijn opgetreden. Via obductie (sectie) kan vaak antwoord op deze vragen worden  verkregen. Deze kennis komt ook toekomstige patiënten ten goede. Wanneer  een patiënt in het UMC Utrecht overlijdt, vraagt de arts aan de  nabestaanden toestemming voor obductie. Dit gebeurt alleen als de  behandelend arts obductie zinvol acht en de overledene zelf geen wensen  kenbaar heeft gemaakt. Als deze toestemming niet gegeven wordt, wordt er  geen obductie uitgevoerd.

U kunt als nabestaande bezwaar maken tegen  onderdelen van de obductie. Het is daarbij van belang te weten dat soms  tijdens obductie (delen van) organen uitgenomen worden en niet worden  teruggeplaatst in het lichaam, omdat het onderzoek meer tijd vraagt. Deze  (delen van) organen worden op de afdeling pathologie bewaard en later  veelal vernietigd. Wilt u niet dat materiaal wordt uitgenomen of  bewaard, dan kunt u dit melden aan de behandelend arts op het moment dat u toestemming geeft voor obductie.

De zogeheten ‘coupes’ (kleine stukjes weefsel  die voor microscopisch obductieonderzoek gemaakt worden) worden altijd  bewaard. Heeft u hiertegen bezwaar, dan is obductie in principe niet  mogelijk.

Met lichaamsmateriaal dat tijdens obductie  wordt afgenomen, kan onderwijs of wetenschappelijk onderzoek  plaatsvinden. Dit is van groot belang voor de voortgang van de medische  wetenschap en de opleiding van toekomstige artsen. Als nabestaande kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van afgenomen lichaamsmateriaal voor  deze doeleinden.

Onderwijs en/of onderzoek wordt dan niet  gedaan. Wetenschappelijk onderzoek gebeurt alleen met anoniem of  gecodeerd materiaal dat alleen via speciale procedures herleidbaar is tot de patiënt. Bovendien wordt in alle gevallen het onderzoek  beoordeeld door een commissie.

Voor meer informatie over rest materiaal en medische gegevens, klik hier.

Reanimatie
Tijdens uw verblijf in het UMC Utrecht kunnen  zich complicaties voordoen, bijvoorbeeld als er een acute hart- of  ademstilstand ontstaat. Mocht dit gebeuren, dan wordt direct een poging  tot reanimeren begonnen. In het UMC Utrecht geldt het volgende  uitgangspunt: alle patiënten worden bij een hart- en ademstilstand  gereanimeerd. Het kan echter zijn dat u in overleg met uw behandelend  arts besluit dat reanimeren in een bepaald geval niet zinvol is. Als u  zo’n besluit neemt, dan wordt dit in uw medisch dossier vastgelegd. U en  uw arts kunnen op elk moment een gesprek beginnen om eventueel tot het  besluit te komen in een bepaald geval niet meer te reanimeren. U kunt  overigens op elk moment op uw beslissing terugkomen.

Aanvullende Informatie
Adres en telefoonnummer
Bezoekadres WKZ
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Algemeen telefoonnummer
Telefoonnummer 088 75 555 55

Kosten

Ziekenhuiskosten
Verblijf in een ziekenhuis is kostbaar. Wij  adviseren u om de juiste actuele verzekeringsgegevens aan het ziekenhuis  door te geven. U merkt niets van geldzaken wanneer het verzekerde zorg  betreft (raadpleeg de polisvoorwaarden). De rekening wordt dan  rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Voor vragen over uw  persoonlijke situatie verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar.

U ontvangt alleen een rekening van de  verzekeraar voor kosten die niet (geheel) vergoed worden of wanneer u  een eigen risico hebt. Als u een eigen risico moet betalen, dan krijgt u van uw verzekering een rekening ter hoogte van dit eigen risico. Deze  rekening moet u zelf betalen.

Op verzoek kan de secretaresse een bewijs van  opname of polikliniekbezoeken verstrekken voor de verzekering. Bij eigen  verzekering navragen.

Als u niet (of onvoldoende) verzekerd bent,  heeft het ziekenhuis het recht u een voorschot te vragen op basis van de  te verwachten kosten voor uw behandeling. Het UMC Utrecht heeft algemene betalingsvoorwaarden.

Deze voorwaarden kunt u inzien bij de Kamer van Koophandel (vestiging Utrecht) of via Patiëntenservice.

Mortuariumkosten
In geval van overlijden van een patiënt in het  UMC Utrecht, wordt de noodzakelijke laatste verzorging door het  ziekenhuis verricht. De verzorging van de overledene, zoals opbaring en  het verblijf in het mortuarium kunnen door het ziekenhuis worden  verricht. Het ziekenhuis is daartoe echter niet verplicht. Dit betekent  dat de kosten hiervan aan de nabestaanden worden doorberekend. In  overleg met de landelijke organisatie van uitvaartondernemingen is  bepaald dat de kosten die vanaf drie uur na het overlijden worden gemaakt, aan de nabestaanden in rekening gebracht mogen worden.

Openbaar vervoer
Het UMC Utrecht is goed bereikbaar met het  openbaar vervoer. Vanaf het Centraal Station in Utrecht kunt u locatie  WKZ bereiken met bus 11.

Voor meer informatie over de bereikbaarheid  met het openbaar vervoer kunt u bellen met 0900 9292 (Informatielijn  Openbaar Vervoer

Nederland) of via internet: www.9292ov.nl. Bij de portier hangen informatieborden over het openbaar vervoer.

Eigen risico
Niet alle zorg bij de verloskunde is vrijgesteld van het eigen risico. Kijk op onze website voor meer informatie.

Extra informatie

Ronald McDonald Huis Utrecht
Het Ronald McDonald Huis is bedoeld voor  ouders die ver weg wonen of een ernstig ziek kind hebben, dat voor  langere tijd opgenomen moet worden. Bij opname kunt u met de  verpleegkundige overleggen of u hiervoor in aanmerking komt. Als dat zo  is, vraagt de verpleegkundige van de afdeling Neonatologie voor u een kamer  aan. Er wordt gekeken naar de afstand tussen uw huis en het ziekenhuis  en de situatie van uw kind. Er kan helaas geen plek in het Ronald Mc  Donald Huis gereserveerd worden. Behalve een aantal dingen die u vanuit  het huis aangeboden krijgt, zoals koffie en thee, moet u zelf voor de  boodschappen zorgen.

Er is een gemeenschappelijke keuken waar u de  maaltijden kunt bereiden en gebruiken. Linnengoed en handdoeken zijn in  het huis aanwezig en u mag gratis gebruik maken van de wasmachines en  wasdrogers. Meer informatie kunt u lezen in de folder van het Ronald McDonald Huis, verkrijgbaar bij de afdeling en Patiëntenservice.

Verlies, diefstal of schade aan eigendommen
Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van patiënten. Als u iets verloren heeft, kunt u bij één van de medewerkers van de meldkamer informeren of het daar aangemeld is. Eventueel kunt u hier iets als verloren voorwerp laten registreren. Als iets gestolen is, kunt u hier aangifte doen. U vindt de meldkamer in de hal, naast de draaideur naar het parkeerterrein, telefoonnummer 088 75 555 55. Als een ziekenhuismedewerker schade toebrengt aan een eigendom van u, kunt u aan het hoofd van de verpleegafdeling een schadeformulier vragen. Op het formulier geeft u samen met de medewerker aan wat er gebeurd is en wat de schade is. Aan de hand van deze gegevens bepaalt de jurist van het ziekenhuis of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding.


Met algemene vragen of problemen kunt u terecht bij de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Deze vereniging beschikt  eveneens over informatiefolders.


Websites
www.degynaecoloog.nl
www.rivm.nl
www.hetwkzgeboortecentrum.nl
www.borstvoeding.nl


Ziekenvervoer
Zowel bij opname als ontslag kan het om  medische redenen noodzakelijk zijn dat u (met uw pasgeboren kind) met  een ziekenauto of taxi reist.

U kunt hier alleen gebruik van maken als u  vooraf schriftelijke toestemming heeft van uw huisarts of de arts in het  UMC Utrecht. De kosten van dit vervoer zijn voor rekening van uw  ziektekostenverzekeraar.

Voor het regelen van een volledige of  gedeeltelijke vergoeding van de kosten heeft u de genoemde schriftelijke  toestemming nodig. Vaak zit bij uw verzekeringspapieren een formulier  voor de vergoeding van het vervoer. Wij adviseren u vooraf goede  afspraken te maken met uw ziektekostenverzekeraar. Informeer ook of u de  kosten eerst moet voorschieten.

Aanvullende informatie
Taken UMC Utrecht

Taken Universitair Medisch Centrum
Het UMC Utrecht is een Universitair Medisch Centrum. Dit betekent dat de medewerkers verschillende taken hebben:

 • In de eerste plaats is dit de zorg voor patiënten.
 • Daarnaast heeft het ziekenhuis een taak in  het onderwijs en in het opleiden van zorgverleners. Dit geldt niet  alleen voor artsen, maar ook voor verpleegkundigen en andere  (para)medische beroepsgroepen in ons ziekenhuis.
 • Verder doet het UMC Utrecht wetenschappelijk onderzoek.


De Medische Faculteit Utrecht is een onderdeel van het UMC Utrecht
Een groot voordeel hiervan is dat wij altijd  beschikken over de meest recente kennis en inzichten. Hierdoor kunnen  wij u geavanceerde zorg en behandeling geven.

Niet alleen artsen, maar ook verpleegkundigen  en andere (para)medische beroepsgroepen worden in ons ziekenhuis  opgeleid. Dit alles geeft een extra dimensie aan ons werk en aan onze  zorg. In een enkel geval kan uw hulp worden gevraagd voor onderwijs  activiteiten zoals patiëntbesprekingen, colleges, examens of medisch onderwijs aan bed.

U kunt hier vrijwillig aan meewerken.

Wetenschappelijk onderzoek
Het kan gebeuren dat u wordt gevraagd om mee  te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit hier aan deel  te nemen, heeft u het recht op mondelinge en schriftelijke informatie  over het onderzoek.

Bij deelname vragen wij u een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Uw gegevens die worden gebruikt voor het  onderzoek worden vertrouwelijk behandeld. Daarnaast worden uw gegevens  zodanig bewerkt dat ze niet meer te herleiden zijn. Wij stellen uw  medewerking op prijs, maar benadrukken dat u niet verplicht bent om mee  te doen. Als u besluit om niet aan een wetenschappelijk onderzoek deel  te nemen, respecteren wij uw keuze. Het heeft geen gevolgen voor uw  verdere behandeling. Zie hierover ook de informatie over  lichaamsmateriaal.

Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ)
Alle zorginstellingen in Nederland zijn  wettelijk verplicht een cliëntenraad te hebben. De academische  ziekenhuizen hebben gezamenlijk een cliëntenraad, de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ).

De CRAZ bestaat uit bijna vijftig leden van verschillende patiëntenorganisaties.

Bij de vergaderingen is van ieder academisch  ziekenhuis een lid van de Raad van Bestuur aanwezig. Het doel van de  CRAZ is het leveren van een bijdrage aan de bevordering en bewaking van  de kwaliteit van zorg voor patiënten van academische ziekenhuizen.

De CRAZ signaleert knelpunten in de zorg en  adviseert de academische ziekenhuizen in de aanpak hiervan. De thema’s  waarover de cliënten raad adviseert, kunnen gelden voor een specifiek  academisch ziekenhuis, maar ook voor alle academische ziekenhuizen  gezamenlijk. Via de CRAZ zijn de patiëntenvertegenwoordigers op het  hoogste bestuurlijke niveau van academische ziekenhuizen betrokken bij  actuele ontwikkelingen in deze ziekenhuizen. 

De CRAZ behandelt geen directe klachten van patiënten. Hiervoor kunt u terecht bij Patiëntenservice.

Extra zorg en service voor onze patiënten Patiëntenservice - Klachtenopvang
Hoewel onze medewerkers hun best doen om  optimale zorg te verlenen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.  Onze voorkeur gaat er naar uit dat u uw klacht met de direct betrokken  perso(o)n(en) bespreekt.

Lukt dit niet, of vindt u het plezieriger om  een derde in te schakelen, dan kunt u zich wenden tot Patiëntenservice.  De medewerkers van Patiëntenservice bemiddelen namens de Raad van  Bestuur bij klachten.

Zij kunnen u ook vertellen hoe de procedure  verloopt als u uw klacht ter beoordeling wilt voorleggen aan de  Klachtencommissie van het UMC Utrecht. Meer informatie over de  klachtenafhandeling leest u in de brochure Klachtenopvang, verkrijgbaar  op de afdeling, bij de centrale informatiebalie en bij Patiëntenservice, locatie AZU.

Algemeen
Algemene opmerkingen en suggesties over ons  ziekenhuis zijn zowel bij de verpleegafdeling als bij Patiëntenservice  welkom. Ook kunt u bij Patiëntenservice terecht voor achtergrondinformatie over ziektebeelden,

patiëntenverenigingen en de rechten en  plichten van patiënten. U vindt Patiëntenservice in de centrale hal van  locatie AZU, vlakbij de hoofdingang.

Patiëntenservice is geopend maandag tot en met  vrijdag van10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Telefoonnummer  088 75 588 50.

Geestelijke verzorging

Een opname in het ziekenhuis roept vaak vragen  en emoties op. Een vertrouwelijk gesprek kan daarbij een steun zijn. U  kunt daarvoor een beroep doen op de geestelijk verzorgers. Levens- en  geloofsvragen, zingeving, ethische keuzen en spirituele ontwikkeling  kunnen in een gesprek met een geestelijk verzorger bijzondere aandacht  krijgen.

De Dienst Geestelijke Verzorging bestaat uit  een team van katholieke, protestantse, humanistische en islamitische  geestelijk verzorgers. Iedere geestelijk verzorger is verbonden aan een  aantal afdelingen, behalve de imam die er speciaal voor moslimpatiënten  is. U kunt zelf altijd om een gesprek vragen. Vanuit het  behandelteam kan een gesprek met iemand van de Dienst Geestelijke  Verzorging worden aangeboden. Als u bezwaar heeft tegen een bezoek van  of inzage in de status door een lid van de Dienst Geestelijke Verzorging  kunt u dit bij opname melden. Meer informatie vindt u in de  serviceklapper. De Dienst Geestelijke Verzorging is gehuisvest in C1.  Het secretariaat is te bereiken via telefoonnummer 088 75 567 57.

Stiltecentrum
Het Stiltecentrum is er voor iedereen die stilte zoekt of even tot rust wil komen.

U vindt het Stiltecentrum in locatie WKZ, 2e  verdieping bij afdeling Kikker. Aan de wand is een wisselende expositie  te zien en er is religieuze en humanistische lectuur voorhanden. Er ligt  ook een gebeden/gedachtenboek waarin u kunt schrijven. Verder heeft het  centrum een christelijke meditatiehoek, waar u een kaars kunt branden  en er is een islamitische gebedsruimte. In de buurt van deze ruimte zijn  wasruimtes en toiletten voor mannen en vrouwen (zie de borden).

Kerkdiensten
Op zondag is in het Stiltecentrum in het AZU  een gezamenlijke kerkdienst die begint om 10.00 uur. De diensten zijn te  beluisteren op radiokanaal 5, het RANO-kanaal.

Humanistisch radioprogramma
Op donderdag- en vrijdagmiddag van 13.45 -  13.55 uur kunnen patiënten luisteren naar het programma ‘De Vogel  Vliegt’ van de humanistische geestelijk verzorgers op radiokanaal 5, het  RANO-kanaal.

Winkeltje, verzorging e.d.

Kapsalon
Aan de Hoofdpassage in locatie AZU vindt u de  kapsalon. In de kapsalon kunt u terecht voor knippen, föhnen, watergolf,  permanent, kleuren, wassen, een gratis advies over uw kapsel of over  haarverzorging. 

Een professionele medewerker zorgt voor de  complete behandeling na goed overleg en advies. U kunt bellen naar de  kapsalon om een afspraak te maken, telefoon 088 75 581 70, maar ook  zonder afspraak bent u welkom.

U kunt terecht op maandag, dinsdag, woensdag,  donderdag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.30 uur. Als  het voor u niet mogelijk is naar de kapsalon te komen, kunnen de  medewerkers naar de afdeling komen. Dit kan alleen op vrijdagmorgen en  uw haar kan dan alleen worden geknipt. Er zijn in de kapsalon  verschillende haaraccessoires te koop, waaronder hoofddoeken en  haarbanden.

RANO-ziekenomroep
De RANO-ziekenomroep zendt 24 uur per dag een  radioprogramma uit voor patiënten en personeel van de ziekenhuizen in en  rond Utrecht.

U kunt de RANO beluisteren via radiokanaal 5 op uw patiëntentelevisie.

Elke werkdag, met uitzondering van dinsdag,  worden er van 20.00 - 22.00 uur live programma’s verzorgd vanuit de  studio in het UMC Utrecht.

Op vrijdagavond is dit een Turkstalig  programma. U kunt tijdens deze live programma’s de studio bellen om een  verzoekplaat aan te vragen (toestel 57028). U kunt ook een schriftelijk  verzoekje deponeren in de brievenbus bij de RANO-studio, ruimtenummer G  01.220. U vindt de studio in de gang achter het Stiltecentrum.

Patiëntenbibliotheek
Speciaal voor de patiënten heeft het UMC  Utrecht een bibliotheek met een ruime keuze aan boeken. Het gesproken  boek is onderdeel van de collectie. U vindt de patiëntenbibliotheek in  locatie AZU, bij de Piazza

op niveau 1. U kunt er op alle werkdagen  terecht ’s morgens van 10.00 - 12.00 uur en ‘s middags van 13.30 -16.00  uur. U kunt ook bellen (toestel 56611) om een boek te laten bezorgen aan  de hand van de catalogus

die op elke patiëntenkamer of afdeling ligt. U  kunt ook vragen of uw bezoek of één van de gastvrouwen of gastheren op  de afdeling boeken voor u haalt of ruilt.

Aan het lenen zijn geen kosten verbonden.

Op de afdeling komen één keer per week op  dinsdagmiddag de medewerkers van de patiëntenbibliotheek. Tegenover de  patiëntenbibliotheek staat een leestafel waar u in alle rust wat  tijdschriften kunt inzien.

Huffels
U maakt ongetwijfeld kennis met de firma  Huffels. Om onze patiënten de mogelijkheid te bieden zelf in het UMC  Utrecht een boodschap te doen, zorgt deze firma voor een uitgebreid  assortiment. Maar ook als u zin hebt in een kopje koffie op één van de  binnenterrassen, kunt u bij Huffels terecht. Een deel hiervan is in locatie AZU.

Alles Kids
Zoekt u een cadeautje voor een kind, dan kunt u goed terecht bij Alles Kids, in de centrale hal van locatie WKZ.

Hier vindt u onder meer:

 • Speelgoed.
 • Tijdschriften en boeken.
 • Postzegels.
 • Toiletartikelen.
 • Snoep, ijs of frisdrank.

Openingstijden
De winkel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 18.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 11.00 - 18.00 uur.

Geldzaken
Direct bij de hoofdingang vindt u een geldwisselautomaat.

Restaurant de Toverstaf
Patiënten en bezoekers kunnen gebruik maken van het restaurant.

U vindt het restaurant op de begane grond van het ziekenhuis. U kunt hier terecht voor ontbijt, een warme maaltijd of een broodmaaltijd. Er kan alleen met pin betaald worden. Restaurant De Toverstaf is zeven dagen per week geopend.

 • Maandag t/m vrijdag van 09.00 -19.00 uur
 • Zaterdag en zondag van 08.00-19.00 uur
 • Ook op feestdagen geopend. Het zitgedeelte van het restaurant is de hele dag geopend.

Koffiecorner '30 beans' in de hal van het WKZ

 • Maandag t/m vrijdag van 07.45-16.00 uur.
 • Het zitgedeelte van het restaurant is de hele dag geopend.
Rechten en registratie

Rechten van de patiënt
Het spreekt vanzelf dat u een zorgvuldige  behandeling en zorg ontvangt, zowel medisch als verpleegkundig,  aangepast aan uw toestand. U heeft daarbij rechten die hieronder worden  toegelicht. De belangrijkste rechten staan beschreven in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Informatie over en toestemming voor de behandeling
U heeft wettelijk het recht om onder eigen  verantwoordelijkheid beslissingen te nemen over uw behandeling. U kunt  bijvoorbeeld beslissen of u een behandeling ondergaat of niet. Wij  streven ernaar u goede voorlichting te geven over uw ziekte, de  behandeling, de daarbij horende onderzoeken en de nazorg. Deze  voorlichting moet u voldoende inzicht geven, zodat u weloverwogen een  besluit kunt nemen.

Als u iets niet begrijpt of achteraf niet  begrepen heeft, vraag dan vooral om uitleg. Ook als u iets vergeten  bent, kunt u de arts of verpleegkundige vragen om de informatie nog eens  te herhalen.

Om een behandeling te kunnen beginnen, heeft  de zorgverlener uw toestemming nodig. Deze toestemming hoeft u niet schriftelijk te geven.

Bij opname in ons ziekenhuis gaan wij ervan  uit dat u instemt met de u voorgestelde behandeling zoals deze in z’n  geheel zal plaatsvinden.

Alleen in bijzondere gevallen wordt per  onderdeel (bijvoorbeeld een uitzonderlijk belastend onderzoek) opnieuw  toestemming gevraagd.

Geef het duidelijk aan als u voor een bepaalde behandeling of onderzoek géén toestemming geeft.

Recht op privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk  dat uw behandelend arts een dossier aanlegt. Dit is tevens een  wettelijke plicht voor elke zorgverlener. Het dossier bevat  aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens voor de  uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier de voor uw  behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders met uw  toestemming heeft opgevraagd. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of bij een medisch specialist in

een ander ziekenhuis. Omgekeerd kunnen  gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners binnen  of buiten het UMC Utrecht. Zo kunnen in geval van verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan de radioloog of de klinisch chemicus worden  verstrekt of, na ontslag uit het

ziekenhuis aan uw huisarts, tenzij u daar  uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Tevens kunnen gegevens worden  gebruikt voor waarneming of voor intercollegiale toetsing binnen het ziekenhuis.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier  wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit  uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Recht op inzage in, afschrift en vernietiging van het medisch en verpleegkundig dossier.

U en uw wettelijke vertegenwoordiger hebben  het recht uw medisch en verpleegkundig dossier in te zien. Als u dit  wilt doen, kunt u dit overleggen met de behandelend arts of verpleegkundige. Voor het aanvragen van een afschrift van (een deel van)  het medisch dossier, kunt u een verzoek indienen bij uw behandelend arts.

Voor een verzoek om vernietiging van uw  medische gegevens bestaat een schriftelijke procedure. Meer informatie  hierover kunt u krijgen bij Patiëntenservice.

Patientveiligheid
Zorgverleners van het UMC Utrecht doen hun uiterste best om de zorg en behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen.

U kunt hier zelf aan bijdragen door het volgende te doen:

 • Neem alle medicijnen mee die u op dit moment gebruikt.
 • Vertel de behandelaars waar u allergisch voor bent (bijvoorbeeld medicijnen, jodium, rubber).
 • Aarzel niet om vragen of twijfels met de behandelaars te bespreken.
 • Geef direct aan als u merkt dat zaken anders lopen dan u gewend bent of verwacht had.
 • Merkt u dat de behandelaars iets vergeten, geef dit dan gerust aan.
 • Zorg dat u goed weet welke leefregels of instructies u dient te volgen.

Second opinion
U kunt ook een ‘second opinion’ (tweede  mening) vragen. Dit is het vragen van een mening van een andere  zorgverlener dan uw behandelaar.

U dient uw behandelaar hiervan wel op de  hoogte te stellen. U kunt een second opinion vragen als u bijvoorbeeld  een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling of als u  twijfelt over een diagnose of behandeling. Informeert u bij uw  zorgverzekeraar hoe u het beste kunt handelen voordat u een second opinion vraagt.  Als de zorgverzekeraar de kosten van een second opinion niet accepteert  komen deze namelijk voor uw eigen rekening.

Bewaartermijn
Het dossier met uw gegevens kan bestaan uit  een EHBO-formulier, een operatieformulier, een anesthesielijst, een  pathaloog anatoomformulier en een ontslagbrief. Dit zogeheten  kerndossier moet 115 jaar vanaf de geboortedatum bewaard worden (volgens  de Archiefwet van 1992). Eventuele overige informatie in het dossier  mag tien jaar na laatste behandeling vernietigd worden. Het UMC Utrecht  kiest ervoor deze gegevens ook 115 jaar te bewaren. Als u een beroep  doet op het vernietigingsrecht kan de bewaartermijn van deze overige gegevens korter zijn.

Klachtrecht
Als u een klacht heeft over uw behandeling of  opname, dan verzoeken wij u dit eerst kenbaar te maken aan uw arts of  verpleegkundige. U kunt uw klacht ook bespreken met één van de medewerkers van Patiëntenservice.

Bijzondere documenten
Misschien beschikt u over een schriftelijke  wilsverklaring (levenstestament) of een donorcodicil. Als dat het geval  is, vragen wij u dit door te geven aan uw behandelend specialist of aan  het hoofd zorgeenheid van uw afdeling. Ook uw contactpersoon moet ervan op de hoogte zijn dat er in bepaalde situaties naar uw wilsverklaring  wordt gehandeld.

Gebruik van lichaamsmateriaal
Regelmatig wordt een diagnose gesteld door  middel van bloed- of weefsel onderzoek (biopsie). Daarnaast wordt als  onderdeel van de behandeling vaak weefsel verwijderd (operatie). Meestal  blijft er daarna weefsel over dat deels wordt vernietigd. Soms komt het voor dat we een deel van dit afgenomen lichaamsmateriaal (zoals bloed  en weefsel) bewaren, om later te gebruiken bij wetenschappelijk  onderzoek naar ziekteoorzaken.

Dit gebeurt anoniem. Dit houdt in dat uw naam  op geen enkele wijze aan het gebruikte materiaal verbonden is. Voor een  academisch ziekenhuis is het van groot belang dat een archief van  normaal en ziek of veranderd weefsel voor onderzoek wordt opgebouwd.  Mocht u bezwaar

hebben tegen het gebruik van  lichaamsmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken aan de behandelend arts.  Er wordt dan in de status een aantekening gemaakt. Afgenomen materiaal wordt dan niet gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Het is niet waarschijnlijk dat uit dit  wetenschappelijk onderzoek nieuwe informatie komt die direct van belang  is voor de verdere behandeling van uw ziekte. Mede omdat het onderzoek anoniem gebeurt, wordt u niet over zulke nieuwe bevindingen  geïnformeerd. Wel worden de algemene resultaten van wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in vaktijdschriften en in de algemene pers.

Onderzoeken en registraties
Landelijk worden over diverse ziekten gegevens verzameld (registraties).

Het UMC Utrecht werkt hier aan mee. Het doel  van deze registraties is bredere kennis over specifieke ziekten te  verkrijgen. Onderzoeksgegevens over ervaringen van patiënten met hun behandeling en over resultaten van verschillende behandelingen, worden  anoniem

verwerkt. Dat wil zeggen dat deze gegevens  later niet gekoppeld kunnen worden aan de naam van een patiënt. De  gegevens worden verzameld om de behandeling van onze patiënten te  blijven verbeteren.

Obductie
Na het overlijden van een patiënt kan het van  belang zijn te weten of de diagnose juist is geweest, wat het effect van  de behandeling was en of er nog onverwachte complicaties zijn opgetreden. Via obductie (sectie) kan vaak antwoord op deze vragen worden  verkregen. Deze kennis komt ook toekomstige patiënten ten goede. Wanneer  een patiënt in het UMC Utrecht overlijdt, vraagt de arts aan de  nabestaanden toestemming voor obductie. Dit gebeurt alleen als de  behandelend arts obductie zinvol acht en de overledene zelf geen wensen  kenbaar heeft gemaakt. Als deze toestemming niet gegeven wordt, wordt er  geen obductie uitgevoerd.

U kunt als nabestaande bezwaar maken tegen  onderdelen van de obductie. Het is daarbij van belang te weten dat soms  tijdens obductie (delen van) organen uitgenomen worden en niet worden  teruggeplaatst in het lichaam, omdat het onderzoek meer tijd vraagt. Deze  (delen van) organen worden op de afdeling pathologie bewaard en later  veelal vernietigd. Wilt u niet dat materiaal wordt uitgenomen of  bewaard, dan kunt u dit melden aan de behandelend arts op het moment dat u toestemming geeft voor obductie.

De zogeheten ‘coupes’ (kleine stukjes weefsel  die voor microscopisch obductieonderzoek gemaakt worden) worden altijd  bewaard. Heeft u hiertegen bezwaar, dan is obductie in principe niet  mogelijk.

Met lichaamsmateriaal dat tijdens obductie  wordt afgenomen, kan onderwijs of wetenschappelijk onderzoek  plaatsvinden. Dit is van groot belang voor de voortgang van de medische  wetenschap en de opleiding van toekomstige artsen. Als nabestaande kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van afgenomen lichaamsmateriaal voor  deze doeleinden.

Onderwijs en/of onderzoek wordt dan niet  gedaan. Wetenschappelijk onderzoek gebeurt alleen met anoniem of  gecodeerd materiaal dat alleen via speciale procedures herleidbaar is tot de patiënt. Bovendien wordt in alle gevallen het onderzoek  beoordeeld door een commissie.

Voor meer informatie over rest materiaal en medische gegevens, klik hier.

Reanimatie
Tijdens uw verblijf in het UMC Utrecht kunnen  zich complicaties voordoen, bijvoorbeeld als er een acute hart- of  ademstilstand ontstaat. Mocht dit gebeuren, dan wordt direct een poging  tot reanimeren begonnen. In het UMC Utrecht geldt het volgende  uitgangspunt: alle patiënten worden bij een hart- en ademstilstand  gereanimeerd. Het kan echter zijn dat u in overleg met uw behandelend  arts besluit dat reanimeren in een bepaald geval niet zinvol is. Als u  zo’n besluit neemt, dan wordt dit in uw medisch dossier vastgelegd. U en  uw arts kunnen op elk moment een gesprek beginnen om eventueel tot het  besluit te komen in een bepaald geval niet meer te reanimeren. U kunt  overigens op elk moment op uw beslissing terugkomen.

Aanvullende Informatie
Adres en telefoonnummer
Bezoekadres WKZ
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Algemeen telefoonnummer
Telefoonnummer 088 75 555 55

Kosten

Ziekenhuiskosten
Verblijf in een ziekenhuis is kostbaar. Wij  adviseren u om de juiste actuele verzekeringsgegevens aan het ziekenhuis  door te geven. U merkt niets van geldzaken wanneer het verzekerde zorg  betreft (raadpleeg de polisvoorwaarden). De rekening wordt dan  rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Voor vragen over uw  persoonlijke situatie verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar.

U ontvangt alleen een rekening van de  verzekeraar voor kosten die niet (geheel) vergoed worden of wanneer u  een eigen risico hebt. Als u een eigen risico moet betalen, dan krijgt u van uw verzekering een rekening ter hoogte van dit eigen risico. Deze  rekening moet u zelf betalen.

Op verzoek kan de secretaresse een bewijs van  opname of polikliniekbezoeken verstrekken voor de verzekering. Bij eigen  verzekering navragen.

Als u niet (of onvoldoende) verzekerd bent,  heeft het ziekenhuis het recht u een voorschot te vragen op basis van de  te verwachten kosten voor uw behandeling. Het UMC Utrecht heeft algemene betalingsvoorwaarden.

Deze voorwaarden kunt u inzien bij de Kamer van Koophandel (vestiging Utrecht) of via Patiëntenservice.

Mortuariumkosten
In geval van overlijden van een patiënt in het  UMC Utrecht, wordt de noodzakelijke laatste verzorging door het  ziekenhuis verricht. De verzorging van de overledene, zoals opbaring en  het verblijf in het mortuarium kunnen door het ziekenhuis worden  verricht. Het ziekenhuis is daartoe echter niet verplicht. Dit betekent  dat de kosten hiervan aan de nabestaanden worden doorberekend. In  overleg met de landelijke organisatie van uitvaartondernemingen is  bepaald dat de kosten die vanaf drie uur na het overlijden worden gemaakt, aan de nabestaanden in rekening gebracht mogen worden.

Openbaar vervoer
Het UMC Utrecht is goed bereikbaar met het  openbaar vervoer. Vanaf het Centraal Station in Utrecht kunt u locatie  WKZ bereiken met bus 11.

Voor meer informatie over de bereikbaarheid  met het openbaar vervoer kunt u bellen met 0900 9292 (Informatielijn  Openbaar Vervoer

Nederland) of via internet: www.9292ov.nl. Bij de portier hangen informatieborden over het openbaar vervoer.

Eigen risico
Niet alle zorg bij de verloskunde is vrijgesteld van het eigen risico. Kijk op onze website voor meer informatie.

Extra informatie

Ronald McDonald Huis Utrecht
Het Ronald McDonald Huis is bedoeld voor  ouders die ver weg wonen of een ernstig ziek kind hebben, dat voor  langere tijd opgenomen moet worden. Bij opname kunt u met de  verpleegkundige overleggen of u hiervoor in aanmerking komt. Als dat zo  is, vraagt de verpleegkundige van de afdeling Neonatologie voor u een kamer  aan. Er wordt gekeken naar de afstand tussen uw huis en het ziekenhuis  en de situatie van uw kind. Er kan helaas geen plek in het Ronald Mc  Donald Huis gereserveerd worden. Behalve een aantal dingen die u vanuit  het huis aangeboden krijgt, zoals koffie en thee, moet u zelf voor de  boodschappen zorgen.

Er is een gemeenschappelijke keuken waar u de  maaltijden kunt bereiden en gebruiken. Linnengoed en handdoeken zijn in  het huis aanwezig en u mag gratis gebruik maken van de wasmachines en  wasdrogers. Meer informatie kunt u lezen in de folder van het Ronald McDonald Huis, verkrijgbaar bij de afdeling en Patiëntenservice.

Verlies, diefstal of schade aan eigendommen
Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van patiënten. Als u iets verloren heeft, kunt u bij één van de medewerkers van de meldkamer informeren of het daar aangemeld is. Eventueel kunt u hier iets als verloren voorwerp laten registreren. Als iets gestolen is, kunt u hier aangifte doen. U vindt de meldkamer in de hal, naast de draaideur naar het parkeerterrein, telefoonnummer 088 75 555 55. Als een ziekenhuismedewerker schade toebrengt aan een eigendom van u, kunt u aan het hoofd van de verpleegafdeling een schadeformulier vragen. Op het formulier geeft u samen met de medewerker aan wat er gebeurd is en wat de schade is. Aan de hand van deze gegevens bepaalt de jurist van het ziekenhuis of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding.


Met algemene vragen of problemen kunt u terecht bij de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Deze vereniging beschikt  eveneens over informatiefolders.


Websites
www.degynaecoloog.nl
www.rivm.nl
www.hetwkzgeboortecentrum.nl
www.borstvoeding.nl


Ziekenvervoer
Zowel bij opname als ontslag kan het om  medische redenen noodzakelijk zijn dat u (met uw pasgeboren kind) met  een ziekenauto of taxi reist.

U kunt hier alleen gebruik van maken als u  vooraf schriftelijke toestemming heeft van uw huisarts of de arts in het  UMC Utrecht. De kosten van dit vervoer zijn voor rekening van uw  ziektekostenverzekeraar.

Voor het regelen van een volledige of  gedeeltelijke vergoeding van de kosten heeft u de genoemde schriftelijke  toestemming nodig. Vaak zit bij uw verzekeringspapieren een formulier  voor de vergoeding van het vervoer. Wij adviseren u vooraf goede  afspraken te maken met uw ziektekostenverzekeraar. Informeer ook of u de  kosten eerst moet voorschieten.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.